Slide 1
Image is not available
Друштво школских библиотекара Србије
istorija

Историја Друштва школских библиотекара Србије - ДШБС

Оснивање

Струковно удружење је основано на Оснивачкој скупштини 9. јуна 2006. у Београду, у Правнопословној школи. Захваљујући појединцима и њиховом ентузијазму, и тадашњем саветнику за стручне сараднике у МПС Сими Поткоњаку, који је и сам дуго радио у библиотекама, Оснивачка скупштина је окупила библиотекаре из целе Србије. За првог председника Друштва изабрана је Славица Зарић, професор књижевности, библиотекар у Правнопословној школи. За потпредседника изабрана је Нада Зељић, професор књижевности, библиотекар у Ваздухопловној академији. До краја године Друштво је осмислило Статут, прикупило потребне документе и уредно регистровано у регистар удружења грађана под редним бр. 304. Други председник Друштва био је Саша Лазић, библиотекар Шабачке гимназије.

Статус школских библиотекара

Иако више деценија постоји законска обавеза о оснивању школских библиотека и, у вези с тим, радно место школског библиотекара; иако је стручна спрема, радно време, делокруг послова, план рада школског библиотекара и друго регулисан подзаконским актима, не постоји несигурније и нестабилније радно место у школама. Иако у њима раде високообразовани људи, у много случајева њихов је статус лошији од административног особља, можда чак и од помоћног. Библиотеке су дуго била места у којима се чека пензија, склањају на било који начин неподобни, надомешћују изгубљене норме часове; у њима сваки дан ради други наставник, одговарајуће или неодговараајуће струке, коме недостају часови до пуне норме итд. То је био алармантан разлог за струковно удруживање и покушај да се занимању поврати достојанство и побољша положај школских библиотекара.

Библиотеке у савременом друштву

Однос према библиотекама увелико показује циљеве које је пред себе поставило једно друштво, рекао је неко. Савремени свет почива на информацијама па се увелико говори о друштву знања у којем процес учења није више везан само за базично школовање или школски час, него је доживотан. Јасно је да у таквом свету библиотеке постају сервиси у којима се тај процес обавља или га потпомажу, места са којих се знањем управља. Таквим изазовима и пред таквим задацима традиционална библиотека са књигама, као јединим медијем, не може одговорити. Потребна је њена трансформација у модерне ресурсне, мултимедијалне центре. И без дубљег познавања стања школског библиотекарства, очигледно је да наше библиотеке не држе корак с временом. Ето још једног значајног разлога за струковно повезивање и деловање с позиција струке!

Циљеви друштва

 • подизање квалитета школског библиотекарства у основним и средњим и школама ученика са посебним потребама;
 • подстицање стручног унапређења библиотечке делатности и њено промовисање у јавности;
 • перманентно образовање и стручно усавршавање (преко семинара, саветовања, стручних скупова и стручних екскурзија);
 • стимулисање креативног рада наградама и признањима; сарадња с другим истородним или сличним асоцијацијама у земљи; учешће у дискусији око припреме законских прописа о школским библиотекама и библиотекарима, као и око других нормативних аката и стандарда везаних за пословање и рад школских библиотекара;
 • заштита професионалне етике у библиотечкој делатности;
 • сарадња с надлежним државним телима, стручним организацијама и установама по свим важним питањима из подручја школског библиотекарства;
 • заступљеност у Националном просветном савету;
 • чланство у међународним библиотечким асоцијацијама и удружењима; остваривање посебних интереса чланства и осталих заинтересованих у пословима унапређивања, организације и провођења годишњег плана и програма рада школских библиотека на свим нивоима, у складу са Статутом.

Задаци друштва

 • расправа о актуелним питањима из области савремене библиотекарске теорије и праксе, посебно она питања везана за програм библиотекарског васпитања и образовања ученика, као и активно учествовање школске библиотеке у настави;
 • подстицање научно-истраживачког приступа техничко-технолошким достигнућима на подручју школског библиотекарства;
 • организација стручних саветовања, семинара и екскурзија, радионица и предавања у вези с питањима развоја школског библиотекарства и активног учешћа школске библиотеке у савременој школи;
 • пружање стручне помоћи члановима ДШБС у пословима организације и остваривању задатака школске библиотеке кроз примену нових метода у стицању знања и нових технологија које прате њихов развој;
 • подстицање и развијање сарадње с Министарством просвете и спорта (и другим струковним министарствима), заводима и друштвима којима је циљ унапређење образовно васпитног процеса, у чијем раду активно учествује и школска библиотека;
 • давање иницијативе и предлога за израду приручника, часописа и осталих дидактичких средстава;
 • подржавање стандарда просторних и материјалних услова за савремену школску библиотеку;
 • пружањем стручне помоћи школским библиотекарима – приправницима.

Досадашњи председници ДШБС

 1. Славица Зарић (2006-2008)
 2. Саша Лазић (2008-2010)
 3. Анђелка Танчић-Радосављевић (2010-2012)
 4. Слађана Галушка (2012-2014)
 5. Роксанда Игњатовић (2014-2016)
 6. Мира Меглић (2016-2018)
 7. Марко Ламбета (2018-2020)
 8. Мирјана Радовановић Пејовић (2020-2022)
 9. Мирјана Радовановић Пејовић (2022-2024)
 10. Ивана Ранковић (2024-2026)